Atributi në socialpsikologji ka po atë kuptim si dhe në linguistikë: të drejta dhe cilësi për të kryer një detyrë apo një funksion (shoqëror, shtetëror etj.). Kur flasim për gabimin themelor të atributit atëherë ke-mi të bëjmë thjesht me prirjen e përkatësisë dhe pikërisht këtu proble-mi thjeshtohet e bëhet i kuptueshëm në jetën e përditshme. […]